Back to top

ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Информационните проекти в Дома на европейската история се ръководят от следните принципи:

 

  • Привличане на публика: ние предприемаме комбинация от информационни дейности за повишаване на обществената осведоменост и за увеличаване на броя на посетителите и ползвателите. Също така вземаме под внимание и хората, които не са традиционни посетители на музеи.
  • Достъпност: стремим се да осигурим равен достъп до ресурси за публиката, независимо от нейното местонахождение, образователно равнище, възраст, етническа принадлежност, физически или интелектуални способности или език. Изложбите, услугите и програмите се разработват в приобщаваща рамка.
  • Консултации и изследвания: консултациите и изследванията формират основата на информационните инициативи, за да се гарантира, че програмите и дейностите са от интерес за определени целеви групи или участващи общности.
  • Водеща роля: Домът на европейската история играе водеща роля в изграждането на мрежи, които улесняват партньорства, сътрудничество и съюзи с други институции и организации.

 

Настоящите проекти в Дома на европейската история включват изложбата „Фалшив за истински туризъм“, обектите на европейската демокрация и общоевропейското партньорство с музеи по темата за отпадъците: „Изхвърляне — история на модерна криза“.

Излъчване 1 - 1 1 елементи