Back to top

Правна информация

Предупреждение към ползвателите на настоящия сайт

Правенето на справки в сайта или неговото ползване на какъвто и да е език предполага пълното приемане на посочените по-долу общи условия.

Защита на личните данни

Европейският парламент отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите и органите на Общността се основа на Регламент (ЕО) №45/2001на Европейския съвет и на Съвета от 18 декември 2000 г.

'„Лични данни” означава всяка информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност; лице с подлежаща на установяване самоличност е лице, чиято самоличност може пряко или косвено да се установи, по-специално по идентификационен номер или по един или повече специфични елементи, характерни за неговата самоличност (вж. член 2 от Регламент (ЕО) №45/2001). По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. При все това, за да ползвате някои електронни услуги, като подаване на заявка за посещение в Европейския парламент, внасяне на петиция, отправяне на запитване чрез „Кореспонденция с граждани“ и др., при попълване на съответните формуляри, е възможно да Ви бъдат поискани лични данни, като например координати (име, професия, пощенски адрес, електронен адрес, националност, телефонен номер). Обработващото данните лице е посочено в регистър, предоставен на разположение на гражданите. Регистърът се поддържа от длъжностно лице, отговорно за защита на данните.

В това отношение:

Европейският парламент събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел, определена от контролиращия орган за всяка електронна услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.

Европейският парламент разпространява информацията на трети лица единствено, когато това е необходимо за постигане на горепосочените цели и единствено на указаните категории получатели. Европейският парламент не предоставя достъп до Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Европейският парламент се задължава да вземе подходящи мерки за сигурност, така че тези данни да не бъдат използвани неправомерно от трети лица.

Данните се съхраняват единствено за период не по-дълъг от периода, необходим за постигане на целта, за която те са събрани.

Данните могат да се съхраняват впоследствие за исторически, статистически или научни цели, без да се накърнява действието на която и да е от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г.

Всяко лице, за което се отнасят данните („субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. При известни обстоятелства субектът на данни може също така да поиска обработката на неговите данни да бъде блокирана, както и да бъдат заличени данните, чиято обработка той счита за незаконна. Субектът на данни може също така да се противопостави на обработването на неговите данни по наложителни причини.

Ако желаете да упражните Вашите права или да получите допълнителна информация, можете да се обърнете пряко към контролиращия орган.

За да получите становище относно операциите по обработка, които Ви засягат, или които Вие сами сте извършили, можете също така да се допитате до длъжностното лице за защита на данните, което, във всяка институция, следи за това обработката на данните да не накърни правата и свободите на субектите на данни.

Ако считате, че Вашите права са били нарушени при обработка на лични данни, можете да подадете жалба до европейския надзорен орган по защита на данните, който е независимият надзорен орган. Решенията на надзорния орган могат да бъдат обжалвани пред Съда на Европейските общности.

Сайтът на Европейския парламент предоставя връзки към други сайтове. Европейският парламент не упражнява контрол над въпросните сайтове и за това Ви приканваме да се осведомите относно тяхната политика на поверителност с оглед зачитане на личния живот.

За справка:

Регламент (ЕО) №45/2001

Защита на личните данни - ръководството

Авторски права

Съдържанието на настоящия сайт включва текстови данни и мултимедийни елементи, като например текстове, рисунки, графики, лога, икони, образи, аудио-визуални материали, снимки, програми и указаната технология, които са защитени от приложимите в областта на интелектуалната собственост разпоредби на националното и международното право.

Въпросните текстови данни и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на Европейския съюз, представен от Европейския парламент, и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт .

Ползвателят се задължава да спазва правата на интелектуална собственост, чийто носители са Европейският съюз и трети лица, без да се накърняват правата и изключенията, предвидени от евентуални императивни разпоредби.

По принцип повторното използване (възпроизвеждане или използване) за лични цели или с цел търговско или нетърговско разпространение на текстови данни и мултимедийни елементи, принадлежащи на Европейския съюз (отбелязани с „© Европейски съюз, [година(и)] – Източник: Европейски парламент“ ; или „© Европейски съюз, [година(и)] – ЕП“) или на трети лица (©, Външен източник, [година(и)]), за които Европейският съюз притежава права на ползване, е разрешено, при условие че се съблюдава целостта на възпроизвежданите елементи и се посочва източникът. При все това повторното използване на някои данни може в някои случаи да подлежи на различни условия; в този случай данните са придружени от указание, уточняващо тези условия.

При всяко частично възпроизвеждане на данни или мултимедийни елементи от сайта трябва освен това да се посочва линкът „URL“ на цялото съдържание или на оригиналната страница от сайта.

Ползвателят се задължава да не заличава или изменя указанията за запазени права, посочващи автора или източника, както и да не заобикаля техническите средства за защита на документите и мултимедийните елементи, като например ограниченията за разпечатване или изтегляне на материали и видимите или невидими обозначения. Всяко нарушение може да даде основание за гражданско или наказателно преследване. Всяко нарушение може да даде основание за гражданско или наказателно преследване.

Преводът на текстове или документи на езици, различни от тези на официалните езикови версии, предоставени на сайта, се разрешава, при условие че ясно се укажат източникът и следната забележка, преведени на съответния език:
„Превод от оригиналната версия [посочва се езикът], публикувана от Европейския парламент на уебсайта [посочва се URL на сайта] : „© Европейски съюз, [година(и)] – Източник: Европейски парламент“ ; или „© Европейски съюз, [година(и)] – ЕП“, [Име на носителя на авторски права за превода] носи изцяло отговорността за превода на [посочва се езикът на превода]"

В случай на съмнение относно самоличността на горепосочените носители на права или условията за ползване на конкретен елемент, можете да се обърнете със запитване към webmaster">уебмастъра.

Въпреки извършваните задълбочени справки, е възможно Европейският парламент да не е бил в състояние да установи авторите или носителите на права за някои материали, съдържащи се на настоящия сайт. Ако сте един от тези носители или сте разпознали неговата самоличност, или в случай на допусната грешка от наша страна, ще Ви бъдем признателни ако се свържете с уебмастъра

Използване на марки и лога, принадлежащи на Европейския парламент

Марките europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® & ACT. REACT. IMPACT. ® и логото на Европейския парламент не могат да бъдат използвани без предварителното съгласие на Европейския парламент.

Изключване и ограничаване на отговорността

Настоящият сайт на Европейския парламент цели да насърчи достъпа на гражданите до информация, свързана с институцията и нейните дейности.

Нашата цел е разпространяването на възможно най-пълна, точна и осъвременена информация. След като бъде уведомен за грешки, Европейският парламент следи за това да бъдат осигурени незабавно всички средства за извършване на необходимите корекции. Парламентът носи отговорност единствено за щети, произтичащи в резултат на негови грешки, при условията, предвидени по-долу, в последния параграф .

Информацията, представена на настоящия сайт е от общ характер и не е предназначена да отговори на индивидуални нужди. Следователно тя не се явява становище или съвет от професионална или правна гледна точка (ако се нуждаете от конкретно становище или съвет, Ви приканваме да се обърнете към професионалист с подходяща квалификация).

Някои видове информация, в това число устния превод на изказвания, както и документи, предоставени на разположение на или чрез сайта, не могат да бъдат считани нито като автентично възпроизвеждане на официални текстове, нито като достоверно предаване на парламентарни разисквания. За единствено автентични се считат официални текстове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. В случай на разлика между електронната версия и печатния текст, за достоверен се счита единствено официалният отпечатан текст, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз. По същия начин, единствено достоверна се явява оригиналната реч на изказване или нейния редактиран превод.

Европейският парламент не отговаря за преки или косвени щети, които могат да произтекат в резултат на ползването на настоящия сайт. Ние правим всичко възможно, за да сведем до минимум неудобствата, причинени поради технически грешки. При създаването и структурирането на някои от представените на нашия сайт данни или сведения е възможно да са използвани файлове или формати, съдържащи грешки. При такива случаи ние не можем да гарантираме, че услугата няма да бъде прекъсната или засегната по друг начин от подобни проблеми. Европейският парламент отхвърля всякаква отговорност в случай на погрешно предаване на данни поради различните интернет мрежи или несъвместимост, дължаща се на използвания браузър.

Европейският парламент не може да гарантира надеждността или осъвременяването на съдържащите се на настоящия сайт сведения, чиито източници са външни.Представената на сайта информация препраща към външни сайтове, спрямо които службите на Европейския парламент нямат никакво право на контрол и за които Парламентът отхвърля всякаква отговорност.

Настоящото изключване и ограничаване на отговорността не цели ограничаване на отговорността на Европейския парламент, произтичаща от член 340 от ДФЕС.