Back to top

PUBLIKACE

Dům evropských dějin se snaží zvyšovat povědomí o evropských dějinách a podněcovat veřejnou diskusi o dědictví minulosti v dnešním světě.

Publikace seznamují návštěvníky s fungováním muzea, s myšlenkami, z nichž vychází, a s jeho obsahem v širším slova smyslu. Pomáhají jim připravit se na vlastní návštěvu muzea a po skončení návštěvy prohloubit nabyté znalosti.

V tomto oddíle získáte základní informace o stálé expozici, věnované hlavním událostem evropských dějin. K významným předmětům ve sbírkách je poskytnut podrobný popis a odborný výklad. 

K dispozici je rovněž množství odborných článků s diskusními příspěvky a analýzou témat týkajících se Domu evropských dějin.

OUR PUBLICATIONS
Zobrazit 1 – 8 8 položek
Black cover of catalogue with white objects

 „Nepotřebné vyhodit“ je projekt, který zkoumá skryté dějiny odpadků v Evropě a současně vyzdvihuje jejich význam jako ukazatele sociální změny. Naši cestu dějinami odpadků začneme průmyslovou revolucí, zastavíme se u válečných dob nedostatku a u nástupu spotřební kultury po druhé světové válce a skončíme dnešní těžko překonatelnou odpadovou krizí. Výstava ukazuje, jak pronikavě se v průběhu let změnil náš způsob...Další informace

Věnuje se jak propagandě během obou světových válek a za studené války, tak i obrovskému rozmachu kulturních styků a cestovního ruchu a vzniku různých sociálních hnutí po druhé světové válce. Z plakátů ve sbírkách Domu evropských dějin jsme proto vytvořili výstavu „Když zdi mluví“, která odhaluje prvky, které Evropu sjednocují, a to v celé jejich složitosti a mnohovrstevnatosti, ale současně...Další informace

V Domě evropských dějin v Bruselu se otevírá nová výstava věnovaná dějinám padělání. Návštěvníci se seznámí s historií padělků a falzifikátů od starověku po současnost a dozvědí se, jak je poznat a jak se před nimi chránit pomocí kritického myšlení.

Za posledních 70 let se mladí lidé proměnili z pasivních přihlížejících ve společenskou sílu, jež píše dějiny. Výstava představuje čtyři generace mladých lidí, kteří dospívali v klíčových obdobích evropské historie: koncem 40. let, v 60. letech a v 80. letech 20. století a na počátku 21. století. Věnuje se nejzásadnějším momentům života mladých – od vzdělání a zaměstnání přes utváření...Další informace

„Zrod Domu evropských dějin“ představuje historii vzniku tohoto muzea. Ve čtyřiceti čtyřech esejích vykresluje čtyřicet autorů fascinující a komplikovaný příběh jeho zrodu z různých odborných i osobních úhlů pohledu – ideje a výzvy, ambice a pochybnosti, překážky a jejich překonávání.

Kniha, která spolu s konferencí „Europe Exposed“ připomněla první výročí otevření Domu evropských dějin, je rozdělena do pěti částí.

Při procházení hlavní expozicí si uvědomíte, že vám nevyprávíme příběhy jednotlivých evropských národů. Naopak, přejeme si zkoumat, jakým způsobem dějiny utvářely a utvářejí evropskou paměť a jak ovlivňují naše životy dnes i do budoucna. Stejně jako ve vlastním životě si některé věci chceme zapamatovat a na některé bychom raději zapomněli. Tutéž událost lze navíc samozřejmě vykládat z různých úhlů pohledu.

Front cover Interactions catalogue

Na této výstavě představujeme nejrozmanitější druhy interakce – válku, jednání, obchod, jídlo, umění, vzdělávání – a touto optikou zkoumáme evropskou historii a její kulturní dědictví.