Back to top

Kuidas osaleda rongireisimälestuste kogumise kampaanias

Euroopa Ajaloo Maja loob seoses EUROPALIA programmiga „Trains &Tracks“ üleeuroopalise veebipõhise kogumiku inimeste isiklikest lugudest, mis räägivad rongireisidest Euroopas kui Euroopa tunnet kujundavast ühendavast kogemusest.

Kas saaksite meile esitada selleteemalise lühikese video, kus vastate järgmistele küsimustele?

 • Millised on teie mälestused rongireisidest teistesse riikidesse? Kas teil on konkreetseid sellekohaseid mälestusi, mida sooviksite meiega jagada?
 • Millist mõju avaldas teile sel ajal võimalus rongiga reisida (või selle võimaluse puudumine)?
 • Mis jättis teile siis sügavama mulje, kas reisimine või sihtkoht?
 • Kuidas on need kogemused mõjutanud teie tänast elu?

Tehnilised suunised:

 • Palun tutvustage ennast ja võimaluse korral organisatsiooni, kus te töötate.
 • Videosalvestise pikkus peaks olema kuni 120 sekundit, kusjuures iga vastuse järel peaks olema paus. Video võib olla ükskõik millises ELi 24 ametlikust keelest.
 • Palun kandke hoolt selle eest, et heli oleks hea kvaliteediga – kasutage mikrofoni või vabakäeseadet ja salvestage vaikses kohas.
 • Videosalvestise juurde võite lisada eraldi pildifaile koos asjakohaste tiitritega. Meie võime need videosse lisada.
 • Eelistatud failivormingud: JPEG, mp4 ja mov.
 • Salvestised palume saata aadressil historia-press@ep.europa.eu või kopeerida sellesse Google Drive’i kausta.
 • Palun täitke loavorm. Sellega annate loa kasutada oma vastuseid meie veebisaidil ja muuseumis ning väljavõtetena meie sotsiaalmeediakanalites.

Taustteave:

Rongiliiklusel ja sellega avanenud võimalustel ületada piirkondade ja riikide piire on olnud ja on praegugi Euroopa ja eurooplaste jaoks suur tähtsus. 1840. aastatest alates arenesid raudteevõrgustikud kogu Euroopas. Rong kui uus transpordi- ja kommunikatsioonivahend lühendas sõiduaega ning muutis põhjalikult aja ja ruumi tajumist. Tööstusrevolutsiooni ajal sai rongist üks progressi ja moodsa maailma sümboleid.

Kuid rongi on kasutatud ka tumedamatel eesmärkidel. Ronge ja raudteid kasutades omastasid eurooplased asumaade loodusvarasid. Sõjaajal transportisid rongid sõjaväeüksusi. Kõige hirmsam rongidega seonduv kuritegu oli aga miljonite Euroopa juutide küüditamine loomavagunites Teise maailmasõja ajal. Pärast sõda sai rongist transpordivahend, mis soodustas üleeuroopalist turismi ja liikuvust ning seeläbi Euroopa integratsiooni ja euroopastumise protsesse. Ajal, mil rong leiutati, sümboliseeris see ühiskonna elutempo kiirenemist, tänapäeval seostub rong aga hoopis vajadusega tempot aeglustada ja leida säästvamaid reisimisviise.

Liikumisvabaduse ja üle riigipiiride reisimise küsimus on praegu endiselt väga oluline, arvestades näiteks piirikontrolle COVIDi pandeemia ajal ja riikide muret sisserände pärast, mis on viimasel ajal süvendanud ELi-vastaseid meeleolusid. Rongiliiklus on ka poliitiline päevateema – keskkonnapoliitikas süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamist silmas pidades, majanduspoliitikas kaupade ja töötajate üle piiride transportimise moodusena ning kultuuripoliitikas võimalusena avardada kujunemisjärgus noorte silmaringi.