Back to top

Oikeudellinen huomautus

Huomautus näiden verkkosivujen käyttäjille

Näihin verkkosivuihin tutustumalla tai niitä käyttämällä millä tahansa kielellä käyttäjä hyväksyy kokonaisuudessaan jäljempänä luetellut yleiset ehdot.

Henkilötietojen suojelu

Euroopan parlamentti kiinnittää erityistä huomiota kansalaisten yksityiselämän kunnioittamiseen. Yksilöiden suojelua yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä koskeva politiikka perustuu 18. joulukuuta 2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001.

"Henkilötiedoilla" tarkoitetaan kaikenlaisia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, erityisesti henkilönumeron taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella (ks. asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artikla). Periaatteessa Euroopan parlamentin sivustolla olevia tai sen kautta löytyviä tietoja on mahdollista käyttää ilman, että käyttäjä joutuisi luovuttamaan henkilötietojaan. Joidenkin sähköisten palvelujen, kuten vierailuja Euroopan parlamentissa koskevien pyyntöjen, vetoomusten, kansalaisten yhteydenottojen jne., tapauksessa käyttäjää saatetaan kuitenkin pyytää lomaketta täyttäessään ilmoittamaan joitakin henkilötietojaan (esimerkiksi etunimi, ammatti, postiosoite, sähköpostiosoite, kansallisuus, puhelinnumero). Tallennettujen tietojen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ilmoitetaan julkisessa rekisterissä jota hallinnoi tietosuojasta vastaava henkilö.

Näin ollen pyydämme ottamaan huomioon seuraavat seikat:

Euroopan parlamentti kerää henkilötietoja ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä jotakin tiettyä ja kunkin verkkopalvelun tietojen käsittelystä vastaavan henkilön määrittelemää tarkoitusta varten. Tietoja ei käytetä uudelleen sellaisia tarkoituksia varten, jotka olisivat vastoin kyseistä tarkoitusta.

Euroopan parlamentti ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille muulloin kuin silloin, jos se on välttämätöntä ilmoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja ainoastaan mainituille kohderyhmille. Euroopan parlamentti ei luovuta käyttäjän henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Euroopan parlamentti sitoutuu lisäksi toteuttamaan asianmukaisia suojatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, etteivät kolmannet osapuolet käytä kyseisiä tietoja aiheettomasti.

Tietoja voidaan säilyttää ainoastaan niin pitkään, kuin on välttämätöntä niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joita varten ne on kerätty.

Tietoja voidaan säilyttää pidempään historiallisia, tilastollisia ja tieteellisiä tarkoituksia varten rajoittamatta kuitenkaan 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännösten soveltamista.

Kaikilla henkilöillä, joita asia koskee, on oikeus käyttää ja muuttaa kyseisiä tietoja. He voivat joissakin olosuhteissa myös pyytää jäädyttämään tietojensa käsittelyn tai poistamaan sellaiset itseään koskevat tiedot, joita he katsovat käytettävän laittomasti. He voivat myös vastustaa tietojensa käsittelyä pakottavista syistä.

Käyttääkseen oikeuksiaan tai saadakseen lisätietoja käyttäjä voi ottaa yhteyttä suoraan tietojen käsittelystä vastaavaan henkilöön.

Käyttäjä voi myös ottaa yhteyttä tietosuojasta vastaavaan henkilöön joka valvoo kussakin yhteisön toimielimessä, ettei tietojen käsittely haittaa kyseessä olevien henkilöiden oikeuksia ja vapauksia, saadakseen lisätietoja itseään koskevista tai itse toteuttamistaan tietojen käsittelytoimenpiteistä.

Jos käyttäjä katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu henkilötietojen käsittelyn johdosta, hän voi tehdä valituksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle, joka on riippumaton valvontaviranomainen. Tietosuojavaltuutetun päätöksistä voi valittaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen.

Euroopan parlamentin verkkosivuilta on linkkejä muihin Internet-sivustoihin. Koska Euroopan parlamentti ei valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Lisätietoja:

asetukseen (EY) N:o 45/2001

Tietosuojaopas

Tekijänoikeudet

Nämä verkkosivut sisältävät teksti- ja multimedia-aineistoa, kuten tekstejä, piirroksia, grafiikkaa, logoja, ikoneja, kuvia, audiovisuaali- ja video-otteita, valokuvia, ohjelmia sekä teknisiä kuvauksia, joita suojataan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevilla jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sekä kansainvälisen oikeuteen sisältyvillä säännöillä.

Kyseinen teksti- ja multimedia-aineisto kuuluu Euroopan unionin, jota Euroopan parlamentti edustaa, ja/tai aineiston tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden teollisoikeuksiin. Teollis- ja tekijänoikeuksien haltijat eivät vaadi nimensä tai muun viitteen käyttöä aineistossa, jota ne esittävät näillä verkkosivuilla.

Käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan Euroopan unionille ja kolmansille osapuolille kuuluvia teollis- ja tekijänoikeuksia tämän kuitenkaan vaikuttamatta mahdollisissa pakottavissa säännöissä vahvistettuihin oikeuksiin ja poikkeuksiin.

Euroopan unionille kuuluvan teksti- ja multimedia-aineiston (johon liitetään maininta "© Euroopan unioni, [vuosi/vuodet] - Lähde: Euroopan parlamentti" tai "© Euroopan unioni, [vuosi/vuodet] - EP") sekä kolmansille osapuolille kuuluvan aineiston (© Ulkopuolinen lähde, [vuosi/vuodet]), jonka käyttöoikeudet kuuluvat Euroopan unionille, uudelleenkäyttö (kopioiminen tai käyttö) omaan käyttöön tai aineiston välittämiseksi edelleen kaupallisissa tai ei-kaupallisissa tarkoituksissa on pääsääntöisesti sallittua siten, että kopioidun aineiston eheyttä kunnioitetaan ja että aineistossa mainitaan lähde. Joidenkin tietojen uudelleenkäyttöön voidaan joissakin tapauksissa kuitenkin soveltaa eri ehtoja, jolloin aineistoon liitetään maininta kyseisistä ehdoista.

Kopioitaessa osittain sivuston teksti- ja multimedia-aineistoa mukaan on lisäksi liitettävä linkki koko sivustoon tai aineiston lähdesivuun.

Käyttäjä sitoutuu olemaan poistamatta rajoituksia koskevia mainintoja, joissa ilmoitetaan tekijä tai lähde, ja muuttamatta niitä sekä kiertämättä teksti- ja multimedia-aineiston teknisiä suojausjärjestelmiä, kuten näkyvien tai näkymättömien merkintöjen tulostamista tai lataamista koskevia rajoituksia. Määräysten rikkominen saattaa johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin kanteisiin.

Jos käyttäjälle on epäselvää, kuka on kulloinkin oikeudenhaltija tai mitkä ovat jonkin tietyn aineiston käyttöehdot, hän voi ottaa yhteyttä verkkosivujen ylläpitäjään.

Tekstien tai asiakirjojen kääntäminen muille kuin sivustolla saatavilla olevissa virallisissa kielitoisinnoissa käytetyille kielille on sallittua edellyttäen, että mukaan liitetään näkyvä maininta lähteestä sekä seuraava ilmoitus kyseiselle kielelle käännettyinä:
"Käännetty alkuperäisestä [lisää kieli]kielisestä toisinnosta, jonka Euroopan parlamentti on julkaissut osoitteessa [lisää URL-osoite]: "© Euroopan unioni, [vuosi/vuodet] – Lähde: Euroopan parlamentti" tai "© Euroopan unioni, [vuosi/vuodet] - EP", [Käännöksen tekijänoikeuksien haltijan nimi] ottaa täyden vastuun [lisää kohdekieli]kielisestä käännöksestä"

On mahdollista, ettei Euroopan parlamentti ole perusteellisista tutkimuksista huolimatta pystynyt selvittämään joidenkin näillä verkkosivuilla olevien asiakirjojen tekijöiden tai oikeudenhaltijoiden henkilöllisyyttä. Jos te olette yksi kyseisistä oikeudenhaltijoista, jos tunnistatte oikeudenhaltijan tai jos näillä verkkosivuilla on virheellisiä tietoja, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä verkkosivujen ylläpitäjään.

Euroopan parlamentille kuuluvien merkkien ja tunnusten käyttö

Merkkejä europarl®, europarltv® ja myeuroparl®, Parlamentarium® & ACT. REACT. IMPACT. ® sekä Euroopan parlamentin logoa ei saa käyttää ilman Euroopan parlamentin ennakolta antamaa suostumista.

Vastuun rajoittaminen

Euroopan parlamentin verkkosivujen tarkoituksena on parantaa yleisön mahdollisuuksia saada tietoa Euroopan parlamentista ja sen toiminnasta.

Tavoitteenamme on tarjota niin kattavaa, tarkkaa ja ajankohtaista tietoa kuin mahdollista. Euroopan parlamentti tekee mahdollisista virheistä tiedon saatuaan kaikkensa tarvittavien korjausten tekemiseksi. Euroopan parlamentti vastaa ainoastaan omista virheistään mahdollisesti aiheutuvista vahingoista jäljempänä viimeisessä kappaleessa lueteltujen ehtojen mukaisesti.

Näillä verkkosivuilla julkaistavat tiedot ovat yleisluonteisia, eikä niiden tarkoituksena ole vastata yksittäisiin tarpeisiin. Ne eivät näin ollen ole asiantuntija- tai oikeudellisia lausuntoja (erityisiä neuvoja tarvitsevia käyttäjiä pyydetään ottamaan yhteyttä pätevään ammattihenkilöön).

Joitakin tietoja, puheenvuorojen tulkkaukset mukaan lukien, sekä näillä verkkosivuilla tai niiden kautta saatavilla olevia asiakirjoja ei voida pitää virallisten tekstien todistusvoimaisina jäljennöksinä eikä tarkkoina selontekoina Euroopan parlamentissa käydyistä keskusteluista. Ainoastaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut viralliset tekstit ovat todistusvoimaisia. Jos sähköisen version ja painetun version välillä on eroja, ainoastaan Euroopan unionin virallisen lehden painetussa laitoksessa julkaistu teksti on todistusvoimainen. Samoin ainoastaan alkuperäiset puheet tai niiden korjatut käännökset ovat todistusvoimaisia.

Euroopan parlamentti ei vastaa näiden verkkosivujen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista suorista tai epäsuorista vahingoista. Tavoitteenamme on minimoida teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat. Jotkin tiedot verkkosivuillamme on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä. Emme näin ollen voi taata, ettei palvelumme keskeydy tai etteivät kyseiset ongelmat muutoin vaikuttaisi siihen. Euroopan parlamentti ei myöskään vastaa tietojen lähettämisessä ilmenevistä mahdollisista virheistä, jotka johtuvat eri Internet-verkoista tai käyttäjän selaimesta johtuvista yhteensopimattomuustekijöistä.

Euroopan parlamentti ei voi taata näillä verkkosivuilla olevien, ulkopuolisista lähteistä peräisin olevien tietojen luotettavuutta ja ajantasaisuutta. Näillä verkkosivuilla olevissa tiedoissa viitataan toisinaan ulkopuolisiin sivustoihin, joita Euroopan parlamentti ei valvo millään tavoin ja joista se ei ole vastuussa.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksen ei ole rajoittaa Euroopan parlamentin EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 340 artiklasta johtuvaa vastuuta.