Back to top

Bearta nua sábháilteachta do chuairteoirí ag Áras Stair na hEorpa

Tabhair do d’aire, le do thoil, ón 15 Deireadh Fómhair 2021 ar aghaidh,  go mbeidh ar chuairteoirí Deimhniú Digiteach COVID a thaispeáint chun dul isteach sa mhúsaem. Vacsaín faighte agat taobh amuigh de AE? Féach anseo chonas Deimhniú Digiteach COVID na Beilge a fháil.

Laistigh, tá maisc aghaidhe éigeantach do  chuairteoirí atá 12 bliana d’aois agus níos sine. Moltar iad freisin do pháistí.

 

ÁIRITHINTÍ

An gcaithfidh mé áirithint a dhéanamh roimh ré?

Thig le daoine aonair teacht chuig Áras Stair na hEorpa gan áirithint a dhéanamh roimh ré.  Ní mór do ghrúpaí de dheichniúr nó níos mó a gcuairt a chur in áirithe roimh ré. Iarrtar ort ár mbeartas maidir le scaradh sóisialta a urramú agus gan meascadh le grúpaí cuairteoirí eile. Iarrtar ort teacht ar an sliotán ama atá ainmnithe leat ionas gur féidir gach beart sláinte agus sábháilteachta a urramú.

An bhfuil teorainn le líon na rannpháirtithe sa ghrúpa?  

Níl, ach tabhair faoi deara gur féidir leat áirithint a dhéanamh chuig  Áras Stair na hEorpa i gcomhair uasmhéid 30 cuairteoir le haghaidh sliotán ama 20 nóiméad. Má tá breis is 30 cuairteoir i do ghrúpa, iarrtar ort  cúpla  sliotán ama i ndiaidh a chéile a chur in áirithe ach tabhair san áireamh go gcaithfear an grúpa a roinnt dá réir agus nach mór cloí le ham an tsliotáin.

Conas is féidir liom cuairt chuig Áras Stair na hEorpa a chur in áirithe?

Is féidir le daoine aonair cuairt ar an músaem gan áirithint a dhéanamh. Ní mór do ghrúpaí a bhfuil breis is deichniúr iontu a gcuairt a chur in áirithe roimh ré.

Ba chóir do chuairt a chur in áirithe tríd an nasc seo.

Scaoiltear cuairteoirí isteach de réir sliotáin ama 20 nóiméad. Iarrtar ort gan níos mó ná 30 cuairteoir a chur in áirithe d'aon sliotán ama amháin.

Cén uair is féidir cuairt a chur in áirithe?

Tá sliotáin ama ar fáil gach 20 nóiméad le linn uaireanta oscailte agus is féidir an áirithint dheireanach a dhéanamh ag 16:20.

Ar chóir dom m’áirithint a thaispeáint ag an mbealach isteach nuair a bheidh mé ar cuairt le grúpa a bhfuil níos mó ná 10 gcuairteoir ann?

Ní mór do cheannairí grúpaí ina bhfuil níos mó ná 10 gcuairteoir deimhniú na háirithinte a phriontáil amach agus é a thabhairt leo lá na cuairte, nó é a thaispeáint ar a ngléas mobíleach.

Conas agus cén uair is féidir liom teacht ar Dheimhniú Digiteach COVID chun dul isteach sa mhúsaem?

Tá an t-eolas atá uait ar fáil ar an leathanach gréasáin seo. Ná déan dearmad do chárta aitheantais a thabhairt leat. Vacsaín faighte agat taobh amuigh den AE? Féach anseo ar conas teacht ar Dheimhniú Digiteach COVID na Beilge.

An gá do pháistí Deimhniú Digiteach COVID a thaispeáint sula rachaidh siad isteach sa mhúsaem?

Ní gá ach do chuairteoirí atá 16 bliana d'aois agus níos sine Deimhniú Digiteach COVID a thaispeáint. Laistigh, tá maisc aghaidhe éigeantach do chuairteoirí atá 12 bhliain d'aois agus níos sine. Moltar iad freisin do pháistí.

 

AN CHUAIRT

Cá fhad a mhairfidh an chuairt?

Maireann cuairt ar Áras Stair na hEorpa thart ar 90 nóiméad.

Cad iad na bearta sláintíochta a dhéantar ag an mbealach isteach?

Tá Áras Stair na hEorpa ag cloí go hiomlán leis na rialacha sláinte poiblí náisiúnta le linn na géarchéime sláintíochta seo.

Tabhair do d’aire, le do thoil, ón 15 Deireadh Fómhair 2021 ar aghaidh go mbeidh ar chuairteoirí Deimhniú Digiteach COVID a thaispeáint  sula rachaidh siad isteach sa mhúsaem.

Ní mór do chuairteoirí a masc féin a thabhairt leo agus é a chaitheamh i rith na cuairte. Seiceálfar a dteocht trí scanóir.

Ní scaoilfear aon chuairteoirí isteach a bhfuil teocht choirp níos airde ná 37.7 °C acu.

An gcaithfidh páistí atá faoi bhun 12 bhliain d’aois masc a chaitheamh?

Ní bhíonn ach ar pháistí atá 12 bhliain d'aois agus níos sine masc a chaitheamh.

An féidir grianghraif de ghrúpaí a ghlacadh sa Mhúsaem gan maisc a chaitheamh?

Níl cead maisc a bhaint taobh istigh den fhoirgneamh le haghaidh grianghraif de ghrúpaí a thógáil.

An bhfuil turais threoraithe ar fáil?

Níl turais threoraithe ar fáil ar chúiseanna sábháilteachta.

An bhfuil turais threoraithe, turais fhéintreoraithe nó ceardlanna ar fáil do scoileanna?

Níl turais threoraithe ná ceardlanna do scoileanna ar fáil ar chúiseanna sábháilteachta. Tá turais fhéintreoraithe ar fáil arís agus ní mór iad a chur in áirithe tríd an nasc seo má tá deichniúr nó níos mó sa ghrúpa.

An féidir le cuairteoirí páirt a ghlacadh sna Turais Lóin ar an Máirt go fóill?

Níl aon turais threoraithe ar fáil don phobal faoi láthair. Ar an mbonn sin, ní bheidh na Turais Lóin ar siúl go fóill.

Cad iad na rialacha sláintíochta maidir le húsáid an táibléid?

Tá clostreoir mhalartach curtha ar fáil ag an músaem, clostreoir is féidir a úsáid ar do ghaireas príomháideach, mura mian leat leas a bhaint as an táibléad. Tá na naisc le fáil ar gach ceann de leathanaigh an Bhuantaispeántais ar ár suíomh gréasáin.

Gheobhaidh tú do tháibléad díghalraithe i limistéar na dtáibléad (an chéad urlár), mar is gnáth. I ndiaidh do chuairte, is féidir leat an táibléad a thabhairt ar ais ar an séú hurlár, áit a ndéanfaidh an fhoireann é a dhíghalrú láithreach. Déanfar an táibléad a dhíghalrú roimh do chuairt agus ina diaidh.

I gcás na clostreorach agus an táibléid araon, moltar duit do chluasáin féin a thabhairt leat.

An bhfuil bealach ar leith le leanúint sa mhúsaem?

Tá. I gcomhréir le reachtaíocht na Beilge, ní mór do chuairteoirí bealach ar leith a leanúint ar fud an mhúsaeim. Bealach aontreo a bheidh ann. Beidh an bealach marcáilte ar an urlár agus ar na painéil.

 

LIMISTÉIR THAISPEÁNTAIS

An féidir úsáid a bhaint as an trealamh Closamhairc idirghníomhach atá sna limistéir thaispeántais?

Is féidir le cuairteoirí leas a bhaint as na scáileáin tadhaill idirghníomhacha. Déanfaidh foireann an mhúsaeim iad a dhíghalrú ar bhonn rialta.

Ní féidir leis na cuairteoirí an rolodex ar an tríú hurlár a úsáid, ar chúiseanna sábháilteachta.

An féidir le cuairteoirí cuairt a thabhairt ar gach urlár sa mhúsaem?

Is féidir. Ní mór do na cuairteoirí an bealach éigeantach atá leagtha amach a leanúint. Tá an bealach sin marcáilte ar an urlár.

An bhfuil na Spásanna Fionnachtana do Theaghlaigh ar oscailt do chuairteoirí?

Tá láithreachta uile na Spásanna Fionnachtana do Theaghlaigh sa mhúsaem ar fad ar oscailt arís.

An féidir éascú a dhéanamh fós sna Spásanna Fionnachtana do Theaghlaigh?

Is féidir. Tá éascathóirí ar fáil ar an gCéadaoin (ó 13.00 go 18.00) agus ag an deireadh seachtaine (an lá ar fad) arís.  

 

EOLAS DO GHRÚPAÍ SCOILE

An gá le scoileanna Deimhniú Digiteach COVID a thaispeáint chun dul isteach sa mhúsaem?

Ní gá do dhaltaí scoile Deimhniú Digiteach COVID a thaispeáint chun cuairt a thabhairt ar an músaem, fiú má tá siad níos sine ná 16 bliana d’aois. Ní mór do dhaltaí scoile a bhfuil níos sine ná 12 bhliain d'aois masc a chaitheamh, áfach.

Ní mór do mhúinteoirí scoile a ghabhann le grúpaí scoile Deimhniú Digiteach COVID a thaispeáint chun dul isteach sa mhúsaem agus ní mór dóibh masc a chaitheamh le linn a gcuairte.

An gcaithfidh scoileanna a gcuairt a chur in áirithe roimh ré?

Caithfidh tú do chuairt a chur in áirithe agus thig leat é sin a dhéanamh anseo: https://historia-europa.ep.eu/ga/node/242. Ní mór aon chuiditheoir amháin a bheith ann in aghaidh gach 15 dhalta. Iarrtar ort ár mbeartas maidir le scaradh sóisialta a urramú agus gan meascadh le grúpaí cuairteoirí eile. Iarrtar ort teacht ag an sliotán ama atá ainmnithe leat ionas gur féidir gach beart sláinte agus sábháilteachta a urramú. Caithfidh daltaí scoile níos sine ná 12 bhliain d'aois agus múinteoirí masc a chaitheamh i rith an turais.

 

ACMHAINNÍ FOGHLAMA AGUS TEAGHLAIGH

An bhfuil aon ábhar faisnéise clóite ar fáil?

Tá ábhar faisnéise clóite ar fáil sa mhúsaem. Is féidir leat go leor eolais a fháil ar ár suíomh gréasáin: https://historia-europa.ep.eu/ga/failte-chuig-aras-stair-na-heorpa.

An bhfuil na bileoga gníomhaíochtaí Aimsigh, Déan Anailís agus Pléigh nó Foghlaim faoi AE á ndáileadh ag Áras Stair na hEorpa?

Tá bileoga gníomhaíochtaí le haghaidh grúpaí scoile féintreoraithe á ndáileadh arís. Má bheireann cuairteoirí leo a mbileog clóite féin, beidh siad in ann leas a bhaint as agus iad sna limistéir thaispeántais.

An bhfuil Áras Stair na hEorpa ag dáileadh Pacáistí Scoile ar mhúinteoirí?

Tá Pacáistí Scoile ar fáil. Tá acmhainní foghlamtha Áras Stair na hEorpa á ndáileadh arís.

Conas is féidir teacht ar na hacmhainní foghlama?

Is féidir teacht ar na hacmhainní foghlama ar shuíomh gréasáin Áras Stair na hEorpa: Https://historia-europa.ep.eu/ga/failte-chuig-aras-stair-na-heorpa sa roinn ‘Faigh amach’. Sa roinn ‘Gníomhaíochtaí don Seomra Ranga’ beidh múinteoirí in ann teacht ar na cúig acmhainn théamacha seo: Coimhlint, Cearta an Duine, Imirce, Cumarsáid agus Céannacht. Tá siad ar fáil i 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

 

BEARTA SÁBHÁILTEACHTA COVID

An gcuirfear pleicseaghloine i limistéir áirithe ina mbíonn daoine gar dá chéile?

Cuirfear pleicseaghloine sna limistéir sin ina mbíonn daoine gar dá chéile sa mhúsaem.

 

ÁISEANNA DO CHUAIRTEOIRÍ

An bhfuil cathaoireacha rothaí ar fáil?

Tá dhá chathaoir rotha ar fáil in Áras Stair na hEorpa.

An féidir na hardaitheoirí a úsáid?

Úsáidfidh cuairteoirí an staighre lárnach chun dul suas agus úsáidfidh siad an staighre éigeandála chun dul síos. Beidh an bealach amach ag an siopa. Tá sé sin i gcomhréir leis an mbealach aontreo.

Ní cheadaítear  do chuairteoirí i ngrúpa leas a bhaint as na hardaitheoirí ach amháin más den ghrúpa céanna iad agus má tá deacrachtaí gluaiseachta acu, agus is féidir le baill foirne an mhúsaem na hardaitheoirí a úsáid chomh maith.

Is féidir eisceacht a dhéanamh i gcás daoine a bhfuil orthu an leithreas a úsáid go práinneach.

An féidir liom mo chuid giuirléidí a chur i dtaisce?  

Is féidir le cuairteoirí an seomra cótaí a úsáid. Tá díghalrán láimhe ar fáil.  

 

CAFÉ EUROPA

An mbeidh Café Europa ar oscailt?

Tá Café Europa dúnta faoi láthair nó go bhfógrófar a mhalairt.

Tá dhá mheaisín díola breise curtha ar fáil ar leibhéal na talún roimh an mbealach amach as an músaem. Tá Meaisín díola amháin ann le ceapairí úra, sailéad úra agus pasta, agus ceann eile le sóláistí, sneaiceanna agus deochanna fuara.

Tá fuaraitheoir uisce ina bhfuil uisce le súilíní agus uisce gan súilíní ar fáil saor in aisce díreach i ndiaidh dhoras amach an mhúsaem. Ar chúiseanna comhshaoil, iarrtar ort do bhuidéal uisce féin a iompar leat.  

 

Brussels Health Safety Label