Back to top

Pravna obavijest

Obavijest korisnicima ove internetske stranice

Posjećivanjem ili upotrebom ove internetske stranice na bilo kojem jeziku podrazumijeva se da u cijelosti prihvaćate opće uvjete koji su navedeni u nastavku.

Zaštita osobnih podataka

Europski parlament pridaje veliku važnost poštovanju prava na privatnost. Politika zaštite pojedinaca pri obradi osobnih podataka koju provode institucije i tijela Zajednice temelji se na Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000.

„Osobni podatak” znači svaki podatak koji se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili onu koju se može identificirati; osoba koju se može identificirati je osoba koju se može izravno ili neizravno identificirati, i to posebno prema identifikacijskom broju ili prema jednom ili više svojstava značajnih za njezin identitet (vidi članak 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001). Za pristup informacijama dostupnima na internetskoj stranici Europskog parlamenta ili putem nje u načelu nisu potrebni osobni podaci korisnika. Međutim ako se želite koristiti određenim internetskim uslugama, na primjer podnijeti molbu za posjet Europskom parlamentu, predstavku ili poslati upit Službi za upite građana, kod ispunjavanja obrasca od vas se može tražiti da unesete osobne podatke kao što su podaci za kontakt (prezime i ime, profesija, poštanska adresa, adresa e-pošte, telefonski broj ili nacionalnost). Nadzornika podataka (osobu ili tijelo nadležno za obradu podataka prikupljenih u vezi s vama) možete naći u registru postupaka obrade podataka koji je namijenjen uvidu javnosti. Registar uređuje službenik za zaštitu podataka.

U vezi s time:

Europski parlament prikuplja osobne podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se ispunila konkretna svrha koju za svaku internetsku uslugu utvrđuje nadzornik podataka. Ti se podaci ne upotrebljavaju u daljnje svrhe koje su nespojive s prvotnom svrhom.

Europski parlament otkriva podatke trećim stranama samo ako je to potrebno u utvrđene svrhe i samo navedenoj kategoriji primatelja. Europski parlament ne objavljuje vaše osobne podatke u izravne marketinške svrhe. Europski se parlament osim toga obvezuje da će poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere za sprečavanje zloupotrebe podataka.

Podaci se pohranjuju samo onoliko koliko je to potrebno u svrhe zbog kojih su prikupljeni.

Ti se podaci, međutim, mogu pohraniti na duže razdoblje u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, ne dovodeći u pitanje druge odredbe Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000.

Svi pojedinci o kojima je riječ (osobe čiji se podaci obrađuju) imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima i njihov ispravak. Osobe čiji se podaci obrađuju također mogu u određenim okolnostima zatražiti da se obustavi obrada tih podataka ili da se podaci o njima za koje smatraju da su nezakonito obrađeni izbrišu. Na kraju, one imaju pravo protiviti se obradi svojih podataka zbog opravdanih razloga.

Radi ostvarivanja svojih prava ili za dodatne informacije možete se izravno obratiti nadležnom nadzorniku podataka.

Također se možete savjetovati sa službenikom za zaštitu podataka, koji u svakoj instituciji Zajednice osigurava da se postupkom obrade podataka ne krše prava i slobode osoba čiji se podaci obrađuju, kako biste dobili mišljenje o postupcima obrade koji se tiču vas ili koje vi provodite.

Ako smatrate da su pri obradi vaših osobnih podataka prekršena vaša prava, možete uložiti žalbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, koji je nezavisno nadzorno tijelo. Tužbe protiv odluke nadzornika mogu se podnijeti Sudu Europskih zajednica.

Internetska stranica Europskog parlamenta povremeno sadrži poveznice na druge internetske stranice. Budući da Parlament ne nadzire takve stranice, savjetujemo vam da provjerite njihovu politiku zaštite privatnosti.

Dodatne informacije:

Uredba (EZ) br. 45/2001

Korisnički vodič o zaštiti podataka

Autorska prava

Sadržaj ove internetske stranice uključuje tekstualne podatke i multimedijske elemente poput tekstova, crteža, grafika, logotipova, ikona, slika, audio i video materijala, fotografija, navedenih programa i tehnologija, koji su zaštićeni odredbama nacionalnog i međunarodnog prava o intelektualnom vlasništvu.

Ti tekstualni podaci i multimedijski elementi isključivo su vlasništvo ili Europske unije koju predstavlja Europski parlament i/ili njihovih autora i nositelja prava. Nositelji prava intelektualnog vlasništva odriču se prava da na elementima koje su ustupili za internetsku stranicu bude istaknuto njihovo ime ili bilo koja druga oznaka.

Korisnik se obvezuje poštovati prava intelektualnog vlasništva koja pripadaju Europskoj uniji i trećim stranama, ne dovodeći u pitanje prava i iznimke predviđene bilo kojim obvezujućim odredbama.

Višekratna upotreba (umnožavanje ili upotreba) tekstualnih podataka i multimedijskih elemenata koji su vlasništvo Europske unije (koji su označeni riječima „© Europska unija [godina(e)] – Izvor: Europski parlament” ili „© Europska unija, [godina(e)] - EP”) ili trećih strana (© Vanjski izvor [godina(e)]), i za koje Europska unija posjeduje prava korištenja, u pravilu je dopušteno za osobnu upotrebu ili daljnje nekomercijalno ili komercijalno širenje pod uvjetom da se element umnožava u cijelosti i da se navede njegov izvor. No višekratna upotreba nekih podataka može u određenim slučajevima biti podložna različitim uvjetima; u tom slučaju uz element o kojem je riječ trebaju se navesti i konkretni uvjeti vezani uz njega.

Osim toga, kod svakog djelomičnog umnožavanja podataka ili multimedijskih elemenata s ove internetske stranice mora se citirati internetska adresa cijelog elementa ili internetska stranica s koje je preuzet.

Korisnik se obvezuje da neće ukloniti ili promijeniti oznake kojima se navode autor ili izvor te da neće nastojati zaobići tehničke mjere za zaštitu dokumenata i multimedijskih elemenata kao što su ograničenja ispisa i preuzimanja te vidljive ili nevidljive oznake. Svako kršenje ovih uvjeta može rezultirati građanskim i kaznenim postupkom.

Prijevodi tekstova ili dokumenata na jezike na kojima ne postoje službene verzije na internetskoj stranici dopuštaju se pod uvjetom da se uz odgovarajuću izjavu o odricanju odgovornosti na vidljivom mjestu istakne izvor i sljedeći tekst, s time da bi i izjava i tekst trebali biti prevedeni na jezik o kojem je riječ:
„Prevedeno s izvorne [naznačiti jezik] verzije koju je Europska unija objavila na sljedećoj internetskoj stranici [naznačiti URL adresu]: „© Europska unija, [godina(e)] – Izvor: Europski parlament”; ili „© Europska unija, [godina(e)] EP”, [ime nositelja prava intelektualnog vlasništva za prijevod] preuzima potpunu odgovornost za prijevod na [naznačiti ciljni jezik]”.

Ako postoji sumnja u to tko je nositelj prava ili koji su uvjeti za upotrebu određenog elementa, za dodatne informacije možete se obratiti uredniku internetske stranice.

Unatoč temeljitom istraživanju moguće je da Europski parlament nije uspio utvrditi tko su autori ili nositelji prava dokumenata koji se pojavljuju na stranici. Ako ste vi jedan od takvih nositelja prava ili ako ste identificirali takvog nositelja prava, ili u slučaju naše pogreške, bit ćemo vam zahvalni ako o tome obavijestite urednika internetske stranice.

Upotreba žigova i logotipova Europskog parlamenta

Upotreba žigova Europskog parlamenta europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® & ACT. REACT. IMPACT. ® i logotipa Europskog parlamenta nije dopuštena bez prethodnog odobrenja Europskog parlamenta.

Izjava o odricanju odgovornosti

Internetska stranica Europskog parlamenta namijenjena je olakšavanju pristupa javnosti informacijama o instituciji i njezinim aktivnostima.

Naš je cilj da su te informacije što cjelovitije, točnije i ažuriranije. Ako obavijestite Europski parlament o pogreškama, poduzet ćemo sve potrebne korake da se one što prije isprave. Parlament preuzima odgovornost samo za štetu nastalu uslijed vlastitih pogrešaka, pod uvjetima navedenima u posljednjem odlomku.

Informacije objavljene na ovoj stranici općeg su karaktera i kao takve nisu namijenjene specifičnim svrhama. Stoga se ne mogu smatrati stručnim ili pravnim savjetom (ako vam treba konkretan savjet, preporučujemo vam da se obratite kvalificiranom stručnjaku).

Određene informacije, uključujući tumačenja govora, i dokumenti dostupni na ovoj stranici ili putem nje ne mogu se smatrati autentičnim reprodukcijama službenih tekstova niti vjernim doslovnim izvješćima s parlamentarnih rasprava. Samo službeni tekstovi objavljeni u Službenom listu Europske unije mogu se smatrati vjerodostojnima. Ako postoje razlike između elektroničke verzije i tiskanog teksta, vjerodostojan je samo službeni tiskani tekst objavljen u Službenom listu Europske unije. Vjerodostojan je jednako tako samo originalan tekst govora ili njegov revidirani prijevod.

Europski parlament ne snosi odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja je nastala upotrebom ove stranice. Poduzimamo sve kako bismo što više smanjili smetnje prouzročene tehničkim pogreškama. Moguće je da se neki podaci ili informacije na ovoj internetskoj stranici nalaze u datotekama ili su strukturirani u formatima koji sadrže greške. U takvim slučajevima ne možemo zajamčiti da naša usluga neće biti prekinuta ili otežana na bilo koji drugi način. Europski parlament ne prihvaća odgovornost u slučaju otežanog prijenosa podataka uslijed različitih internetskih mreža ili neusklađenosti zbog korisnikova mrežnog preglednika.

Europski parlament ne može zajamčiti pouzdanost i ažuriranost informacija koje potječu iz vanjskih izvora i nalaze se na ovoj internetskoj stranici. Informacije na ovoj internetskoj stranici mogu sadržavati poveznice na internetske stranice koje su izvan nadzora službi Europskog parlamenta i za koje Europski parlament ne može prihvatiti odgovornost.

Ovom izjavom o odricanju odgovornosti ne ograničava se odgovornost Europskog parlamenta koja proizlazi iz članka 340. UFEU-a.