Back to top

Jogi nyilatkozat

Figyelmeztetés a weboldal felhasználói számára

A weboldal meglátogatása vagy használata – bármely nyelven történjék is – az alábbi általános feltételek maradéktalan elfogadását jelenti.

A személyes adatok vdelme

Az Európai Parlament számára a magánélet tiszteletben tartása kiemelt fontosságú. A közösségi intézmények és szervek által a természetes személyek személyes adatainak védelme terén alkalmazott politika alapja az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete.

„Személyes adatnak” tekintendő az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosító számra, illetve önazonosságára vonatkozó egy vagy több sajátos tényezőre történő utalás révén (lásd a 45/2001/EK rendelet 2. cikkét). Az Európai Parlament weboldalán vagy annak közvetítésével rendelkezésre álló információkhoz való hozzáférés érdekében elvileg nem szükséges személyes adatok megadása. Lehetséges azonban, hogy bizonyos on-line szolgáltatások igénybe vétele – az Európai Parlament meglátogatására irányuló kérelem, petíció benyújtása, a „polgárok postájához” intézett kérdés stb. – során kitöltendő kérdőíveken személyes információk, például személyi adatok (keresztnév, foglalkozás, postacím, email-cím, nemzetiség, telefonszám) megadását is kérik. Az elmentett adatok feldolgozásáért felelős személy nevét a nyilvánosság rendelkezésére bocsátott nyilvántartásban feltüntetik. A nyilvántartást az adatvédelmi tisztviselő kezeli.

Ebben a tekintetben:

Az Európai Parlament csak pontosan körülhatárolt, és az egyes on-line szolgáltatások vezetői által meghatározott céljai eléréséhez szükséges mértékben gyűjt személyes információkat. Az információkat nem használják fel az eredeti rendeltetéssel össze nem egyeztethető célra.

Az Európai Parlament csak akkor adja meg az információkat harmadik személyek (és kizárólag az említett címzett-kategóriák) számára, ha ez a nevezett célok eléréséhez szükséges. Az Európai Parlament nem adja meg a személyi adatokat közvetlen piackutatás céljaira. Az Európai Parlament ezen kívül kötelezettséget vállal arra, hogy meghozza a megfelelő biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy harmadik személyek ne élhessenek vissza ezekkel az adatokkal.

Az adatokat csak a gyűjtésük során kitűzött célok eléréséhez szükséges időszakon belül szabad megőrizni.

Az adatok később is megtarthatók történeti, statisztikai vagy tudományos kutatás céljaira, nem sértve az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i, 45/2001/EK rendeletének bármely egyéb rendelkezését.

Minden érintett személynek joga van a saját adataihoz való hozzáférésre és azok helyesbítésére. Ugyancsak kérheti, hogy bizonyos körülmények között zárolják adatainak feldolgozását, illetve töröljék azokat az adatait, amelyek feldolgozását törvénytelennek ítéli meg. Végül, ha arra nyomós oka van, megtilthatja adatainak feldolgozását.

Ha jogait gyakorolni kívánja, vagy bővebb tájékoztatásra van szüksége, kérjük, forduljon közvetlenül az adatfeldolgozó tisztviselőhöz.

Ezen kívül megkeresheti az adatvédelmi tisztviselőt is, aki minden kzssgi intzmnyben gondoskodik arrl, hogy az adatok feldolgozsa ne jrjon az rintett szemlyek jogai s szabadsga megsrtsnek kockzatval, s krheti vlemnyt az nre vonatkoz vagy n ltal megvalstott adatfeldolgozsi muveletekrol.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyi adatainak feldolgozása során a jogait megsértették, reklamációt nyújthat be a független ellenőrző hatósághoz, azaz az Európai Adatvédelmi Biztoshoz. A biztos határozatával szemben fellebbezés nyújtható be az Európai Közösségek Bíróságához.

Az Európai Parlament weboldala olykor más weboldalakra irányítja a keresőt. Mivel az Európai Parlament ezeket a weboldalakat nem ellenőrzi, kérjük, előzetesen tájékozódjon a magánélet tiszteletben tartása terén folytatott politikájukról.

Tekintse meg:

45/2001/EK rendelete

Útmutató a személyes adatok védelméhez

Szerzői jogok

Az ezen a weboldalon található szövegformátumú és multimédiás információk, úgymint szövegek, rajzok, grafikák, emblémák, képek, audio- és videoanyagok, fényképek, szoftverek és technológiai leírások a szerzői jogok terén alkalmazandó nemzeti és nemzetközi szabályozás hatálya alá esnek.

Ezek a szövegformátumú adatok és multimédiás elemek az Európai Parlament által képviselt Európai Unió és/vagy szerzőik, illetve jogutódjaik kizárólagos tulajdonát képezik. E szerzői jogok viselői lemondanak arról, hogy nevük vagy bármely egyéb utalás feltüntetésre kerüljön az ezen weboldal számára általuk szolgáltatott elemeken.

A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy tiszteletben tartja az Európai Uniót és harmadik személyeket megillető szerzői jogokat, nem sértve az esetleges kógens rendelkezések által előírt egyéb jogokat és kivételeket.

Az Európai Unió („© Európai Unió, [évszám(ok)] - Forrás: Európai Parlament”; vagy „© Európai Unió, [évszám(ok)] - EP”), illetve harmadik személyek (@ külső forrás, [évszám(ok)]) tulajdonát képező szövegformátumú adatok és multimédiás elemek, valamint az Európai Parlament felhasználói jogainak fenntartásával szerepeltetett információk sokszorosítása kizárólag nem kereskedelmi célzattal, az elemek teljességének tiszteletben tartásával és a forrás feltüntetésével engedélyezett. Bizonyos adatok sokszorosítását azonban különböző feltételekhez köthetik; ezekben az esetekben az adatot olyan utalással látják el, amely pontosan megjelöli a sokszorosítás feltételeit.

A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy nem távolítja el és nem módosítja a szerző vagy a forrás megjelölésére szolgáló kötelező hivatkozásokat, és nem szegi meg a dokumentumok és a multimédiás elemek védelmét célzó, például a nyomtatás vagy a letöltés korlátozására, valamint a látható vagy láthatatlan megjelölésekre vonatkozó technikai előírásokat. Ezek bármely megsértése polgári peres eljárás indítását és büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után.

Ha a nevezett jogbirtokosok azonosságát vagy egy bizonyos elem felhasználási feltételeit illetően kétségek merülnek fel, akkor a webmasterhez lehet fordulni tájékoztatásért.

Az alapos kutatások ellenére lehetséges, hogy az Európai Parlamentnek nem állt módjában a weboldalon szereplő szövegek egyes szerzőinek vagy jogutódjainak azonosítása. Ha Ön ilyen jogokat élvez, vagy ilyen szerzőt azonosítani tud, vagy tévedésünk esetében kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a webmasterrel.

Korltozott felelősség

Az Európai Parlament weboldalának célja az intézményre és tevékenységére vonatkozó információkhoz való hozzáférés megkönnyítése a nyilvánosság számára.

Célunk a lehető legteljesebb, legpontosabb és legfrissebb információk közzététele. Mihelyt az Európai Parlament hibákról értesül, mindent meg fog tenni a szükséges kiigazítások érdekében. Az Európai Parlament kizárólag a saját tévedéséből származtatható hibákból keletkezett károkért visel felelősséget, az utolsó bekezdésben előírt feltételek szerint.

Az ezen a weboldalon közzétett információk általános jellegűek, azaz nem kívánnak egyéni igényeknek megfelelni. Ebből fakadóan nem képviselnek sem szakmai, sem jogi szakvéleményt (amennyiben ilyen különleges igényei vannak, kérjük, forduljon megfelelő minősítéssel rendelkező szakértőhöz).

Bizonyos információk – ideértve a felszólalások értelmezéseit, valamint a weblapon vagy annak közvetítésével rendelkezésre álló dokumentumokat – nem tekinthetők sem hivatalos szövegek hiteles közlésének, sem a parlamenti viták hű ismertetésének. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjában közétett hivatalos szövegek tekinthetők hiteles forrásnak. Ha az elektronikus változat és a nyomtatott szöveg között eltérés van, akkor egyedül az Európai Unió Hivatalos Lapjában közétett hivatalos nyomtatott szöveg tekintendő hitelesnek. Ugyanígy egyedül az eredeti felszólalás, illetve annak hitelesített fordítása tekintendő hitelesnek.

Az Európai Parlament nem vonható felelősségre az ezen weblap felhasználásából esetleg fakadó közvetlen vagy közvetett károkért. Mindent megteszünk azért, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozzuk a technikai természetű hibák okozta kellemetlenségekért. Lehetséges például, hogy a weblapon szereplő bizonyos adatok vagy információk nem hibamentes formátumú fájlban készültek vagy lettek csoportosítva. Ebben az esetben nem vállalhatunk garanciát a szolgáltatás megszakításmentes működésére, sem egyéb zavaró fennakadások kiküszöbölésére. Az Európai Parlament ugyancsak elhárít minden felelősséget a különféle internetes hálózatok, illetve a felhasználó keresőprogramjával való összeférhetetlenség számlájára írható hibás adattovábbítás esetén.

Az Európai Parlament nem garantálhatja az ezen weblapon szereplő, külső forrásokból származó információk megbízhatóságát vagy frissítését. A weblapon szereplő információk olykor külső weblapokhoz irányítanak, amelyek szolgáltatásait az Európai Parlament semmiképpen nem ellenőrizheti, ezért azokért semmiféle felelősséget nem vállalhat.

A felelősség elhárítására vonatkozó ezen kikötés nem kívánja korlátozni az EUMSZ 340. cikkéből fakadóan az Európai Parlamentre háruló felelősséget.