Back to top

Teisinis pranešimas

Įspėjimas šios tinklavietės lankytojams

Tinklavietės peržiūra bet kokia kalba ar lankymasis joje reiškia, kad sutinkama su toliau išdėstytais bendraisiais reikalavimais.

Asmens duomenų apsauga

Europos Parlamentas didelį dėmesį skiria privataus asmens gyvenimo apsaugai. Asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis politika grindžiama 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001.

Remiantis EB reglamento Nr. 45/2001 2 straipsniu ). „asmens duomenys“ – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienu ar keliais asmeniui būdingais požymiais. Apskritai, naudojantis Europos Parlamento tinklaviete ar per ją pateikta informacija, asmens duomenų pateikti nereikia. Tačiau norint pasinaudoti e. paslauga, tarkim., užsiregistruoti vizitui į Europos Parlamentą, pateikti peticiją, parašyti į piliečiams skirtą pašto dėžutę ir t. t., gali būti paprašyta pildant formą pateikti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, vardą, pavardę, profesiją, adresą, elektroninį adresą, tautybę, telefono numerį.Už šių išsaugotų duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas nurodytas visuomenei prieinamame registre Registrą tvarko duomenų apsaugos pareigūnas.

Pagal minėtąsias nuostatas:

Europos Parlamentas renka tik tiek asmeninės informacijos, kiek būtina konkrečiai užduočiai atlikti ir kiekvienai e. paslaugai suteikti, ir tai nustato duomenų valdytojas. Informacija nenaudojama pakartotinai ar kitam tikslui.

Europos Parlamentas atskleidžia informaciją trečiosioms šalims tik tada, kai to reikia nurodytoms užduotims atlikti, ir tik tam tikrų kategorijų gavėjams. Europos Parlamentas neatskleidžia Jūsų asmens duomenų pardavimo tikslais. Be to, Europos Parlamentas įsipareigoja imtis atitinkamų saugumo priemonių, kad trečiosios šalys negalėtų neteisėtai naudotis šiais duomenimis.

Europos Parlamentas saugo duomenis tik tiek laiko, kiek reikia užduočiai, dėl kurios jie buvo surinkti, atlikti.

Vėliau šie duomenys gali būti saugomi nepažeidžiant jokios 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatos istoriniais, statistiniais ar moksliniais tikslais.

Bet kuris duomenų subjektas turi teisę pasitikrinti savo duomenis ir juos pataisyti. Duomenų subjektas tam tikrais atvejais taip pat gali pareikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus ir sunaikinti duomenis, jei mano, kad šie duomenys naudojami neteisėtai. Be to, jis gali prieštarauti tam, kad būtų tvarkomi jo duomenys, nurodydamas pagrįstas teisines priežastis.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis arba gauti bet kokią papildomą informaciją, Jūs galite tiesiogiai kreiptis į duomenų valdytoją.

Jūs taip pat galite kreiptis į kiekvienos institucijos duomenų apsaugos pareigūną kuris užtikrina, kad tvarkymo veiksmai neturėtų neigiamos įtakos duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, jei norite gauti nuomonę dėl su Jumis susijusių ar Jūsų pačių atliktų tvarkymo veiksmų.

Jeigu manote, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos Jūsų teisės, galite pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kuris yra nepriklausoma priežiūros institucija. Ieškinys dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno sprendimų gali būti paduodamas Europos Bendrijų Teisingumo Teismui.

Europos Parlamento tinklavietėje pateikiama nuorodų į kitas tinklavietes. Europos Parlamentas jų nekontroliuoja, todėl raginame susipažinti su jose taikoma asmens privatumo apsaugos politika.

Žiūrėti:

reglamentu (EB) Nr. 45/2001

Asmens duomenų apsaugos vadovas

Autorių teisės

Šioje tinklavietėje pateikiama tekstinė ir multimedijos informacija, kaip antai tekstai, piešiniai, grafikai, logotipai, piktogramos, paveikslėliai, garso ir vaizdo ištraukos, nuotraukos, programos, ir aprašyta technologija saugoma nacionalinės ir tarptautinės teisės normų, taikomų intelektinės nuosavybės teisėms.

Ši tekstinė ir multimedijos informacija yra išskirtinė Europos Sąjungos, atstovaujamos Europos Parlamento, ir (arba) jų autorių bei teisių turėtojų nuosavybė. Intelektinės nuosavybės teisių turėtojai atsisako nurodyti savo pavardę ar bet kokią kitą nuorodą medžiagoje, kurią jie pateikia tinklavietei.

Vartotojai įsipareigoja gerbti Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, nepažeisdami pagal pagrįstas teisines nuostatas numatytų teisių ir išimčių.

Paprastai pakartotinai naudoti (atgaminti arba naudoti) Europos Sąjungai (pateikiant nuorodą „© Europos Sąjunga, [metai] – Šaltinis: Europos Parlamentas“ arba „© Europos Sąjunga, [metai] – EP“), taip pat ir trečiosioms šalims („©Išorės šaltinis, [metai]“) priklausančią tekstinę ir multimedijos medžiagą, kurios naudojimo teisės priklauso Europos Sąjungai, leidžiama asmeniniais arba komercinio ar nekomercinio pakartotino skelbimo tikslais, išsaugant atgaminamos medžiagos vientisumą ir nurodant šaltinį. Vis dėlto pakartotiniam kai kurios informacijos naudojimui gali būti taikomos įvairios sąlygos ir tokiu atveju informacija pateikiama nurodant minėtąsias sąlygas.

Pakartotinai skelbiant tinklavietės tekstinę arba multimedijos medžiagą visuomet privalo būti pateikiama viso turinio ar tinklalapio, iš kurio medžiaga paimta, universaliojo ištekliaus adreso (URL) nuoroda.

Vartotojas įsipareigoja nepanaikinti ir nepakeisti nuorodos į autorių ir šaltinį ir nepažeisti tekstinės ir multimedijos medžiagos techninių apsaugos reikalavimų, kaip antai spausdinimo ar parsisiuntimo apribojimas, matomas ar nematomas ženklinimas. Už bet kokį pažeidimą gali būti traukiama civilinėn ir baudžiamojon atsakomybėn.

Versti tekstus arba dokumentus į kitą kalbą nei tos oficialiosios, kuriomis dokumentas pateiktas tinklavietėje, leidžiama su sąlyga, kad bus matomai nurodomas šaltinis ir pateikiama tokia į atitinkamą kalbą išversta pastaba:
„Išversta iš originalo [nurodyti kalbą] kalba, paskelbto Europos Parlamento tinklavietėje [pateikti tinklavietės URL nuorodą]: „© Europos Sąjunga, [metai] - Šaltinis: Europos Parlamentas“; arba „Europos Sąjunga, [metai] – EP“, [vertimo autorių teisių turėtojo vardas, pavardė (pavadinimas)] prisiima visą atsakomybę už vertimą į [nurodyti vertimo kalbą]“.

Kilus abejonių dėl minėtųjų teisių turėtojų tapatybės ar dėl tam tikros medžiagos naudojimo sąlygų, prašome kreiptis į tinklavietės administratorių.

Gali būti, kad nepaisant nuoseklių paieškų Europos Parlamentui nepasisekė nustatyti kai kurių tinklavietėje pateiktos medžiagos autorių arba teisių turėtojų. Jei esate autorius ar teisių turėtojas, arba Jums pavyko nustatyti autorių ar teisių turėtoją, arba pastebėjote mūsų paliktą klaidą, prašome pranešti apie tai tinklavietės administratoriui.

Europos Parlamentui priklausančių ženklų ir logotipų naudojimas

Ženklai europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® & ACT. REACT. IMPACT. ® ir Europos Parlamento logotipas negali būti naudojami be išankstinio Europos Parlamento sutikimo.

Atsakomybės ribojimas

Šia tinklaviete Europos Parlamentas siekia atverti platesnes galimybes visuomenei susipažinti su informacija apie Europos Parlamentą ir jo veiklą.

Siekiame, kad ši informacija būtų išsami, tiksli ir naujausia. Europos Parlamentas, kai tik jam bus pranešta apie pastebėtas klaidas, padarys viską, kad jos būtų kuo greičiau ištaisytos. Pagal paskutinėje pastraipoje nurodytas sąlygas Europos Parlamentas prisiima atsakomybę tik už dėl jo klaidų atsiradusią žalą.

Paskelbta informacija yra tik bendro pobūdžio ir nepritaikyta prie konkretaus asmens poreikių. Ši informacija nelaikytina specialisto ir teisininko konsultacija (jeigu jums reikia konkretaus patarimo, visada turėtumėte pasitarti su atitinkamu specialistu).

Tam tikra tinklavietėje ar per ją skelbiama informacija, įskaitant pateikiamas kalbas ir dokumentus, negali būti laikoma nei autentišku oficialiu dokumentu, nei tikslia Europos Parlamento narių diskusijų ataskaita. Autentiškais laikomi tik tie Europos Sąjungos dokumentai, kurie paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Esant skirtumui tarp dokumento elektroninio varianto ir popierinės redakcijos, autentišku laikomas tik tas dokumentas, kuris paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio popierinėse redakcijose. Taip pat autentišku laikomas tik kalbos originalas arba patvirtintas jos vertimas.

Europos Parlamentas neatsako už tiesioginę ar netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti naudojantis šia tinklaviete. Mes stengiamės padaryti viską, kad dėl techninių klaidų turėtumėte kuo mažiau nepatogumų. Tam tikri mūsų tinklavietėje skelbiami duomenys arba informacija gali būti sukurti ar susisteminti rinkmenose arba formatais, kuriuose pasitaiko klaidų. Todėl negalime užtikrinti, kad paslauga nebus sutrikdyta ar kad nekils panašių problemų. Europos Parlamentas neprisiima atsakomybės už sutrikdytą duomenų perdavimą dėl naudojimosi kitais žiniatinkliais arba dėl vartojo naudojamos naršyklės nesuderinamumo.

Europos Parlamentas negali užtikrinti informacijos, patenkančios į šią tinklavietę iš išorės šaltinių, patikimumo ar naujumo. Kartais informacija, pateikta šioje tinklavietėje, yra susijusi su išorės tinklavietėmis, kurių Europos Parlamento tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Parlamentas neprisiima jokios atsakomybės.

Taip ribojant atsakomybę nesiekiama sumažinti Europos Parlamento teisinių įsipareigojimų, kurie numatyti Sutarties 340 straipsnyje.