Back to top
Europe – All Our Colours to the Mast

Europe – All Our Colours to the Mast (Europo – wszystkie kolory na wiatr!)

Reyn Dirksen (1924–1999)

Pierwsza nagroda w konkursie

Holandia, 1950