Back to top

OBNOVA ROZDELENÉHO KONTINENTU

Obdobie po roku 1945: Európa leží v troskách, oslabená a rozdelená medzi dve proti sebe stojace svetové mocnosti – Spojené štáty americké a Sovietsky zväz.

Spoločný strach z komunizmu podnietil niektoré západoeurópske krajiny, aby sa vydali cestou nadnárodnej spolupráce, a tým skrotili nacionalizmus a odstránili nebezpečenstvo novej vojny.

Vo východnej Európe však oslobodenie pre mnohých znamenalo nahradenie nacistickej tyranie komunistickou diktatúrou pod sovietskou nadvládou.

Vchod do štvrtého poschodia

OBNOVA EURÓPY

Rok 1945 – Európa je v troskách, ľudia nemajú jedlo, palivo ani bývanie. Zúfalo sa hľadajú stratégie prežitia a pokračuje vojnový prídelový systém, aby sa uspokojili aspoň základné potreby. Milióny utečencov, vyhnancov a vysídlencov hľadajú prístrešie. Európa je do veľkej miery odkázaná na pomoc zvonka.

STUDENÁ VOJNA

Zhodením atómových bômb na Japonsko v roku 1945 sa USA stali novou svetovou veľmocou. Rovnaký status získal v roku 1949 aj Sovietsky zväz, keď vyvinul vlastnú atómovú bombu. V období rokov 1945 až 1949 sa medzi bývalými spojeneckými veľmocami vytvorila priepasť v každej medzinárodnej otázke, keď na jednej strane stáli USA, Veľká Británia a Francúzsko a na opačnej strane Sovietsky zväz.

BUDOVANIE SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

Päťdesiate a šesťdesiate roky 20. storočia znamenali pre väčšinu Európanov výrazné zlepšovanie životných podmienok. Hospodársky rast a zavedenie sociálneho štátu prinieslo lepšie bývanie, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a sociálne služby.

V západnej Európe sa verejné plánovanie realizovalo spolu s obnovou súkromného sektora. V komunistickom tábore však štátom riadené plánované hospodárstva ovládali všetky národné zdroje a svojvoľne zasahovali do každodenného života občanov. Rozdiely medzi trhovými a štátnymi hospodárstvami boli zjavné.

MEDZNÍKY EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE I

Ovládnutie východnej Európy Sovietskym zväzom a jeho konfrontácia so Spojenými štátmi americkými po druhej svetovej vojne priniesli svetu dva nové pojmy: železná opona a studená vojna. S americkou podporou sa v západnej Európe zlepšili predpoklady na užšiu spoluprácu.

PAMIATKA HOLOKAUSTU

Mlčanie, neuznanie, popieranie: takto sa v povojnovom období pristupovalo k holokaustu, ktorý sa po hebrejsky nazýva šoa.

Národy v zúfalej snahe o opätovné nadobudnutie sebaúcty potláčali pocity viny a spolupáchateľstva a utápali sa vo vlastných spomienkach na utrpenie a núdzu.  Nová realita studenej vojny uľahčila ignorovanie chýb minulosti.

Dnes je však uznanie tohto bezpríkladného zločinu proti ľudskosti stredobodom diskusií o európskej pamäti.