Back to top

Pravno obvestilo

Opozorilo uporabnikom spletišča

Z obiskom ali uporabo tega spletišča v katerem koli jeziku v celoti sprejemate splošne pogoje, ki so navedeni spodaj.

Varstvo osebnih podatkov

Evropski parlament pripisuje velik pomen spoštovanju zasebnosti posameznikov. Politika zaščite fizičnih oseb na področju ravnanja institucij in organov Skupnosti z osebnimi podatki temelji na uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000

"Osebni podatek" je katera koli informacija, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo; določljiva oseba je tista, ki se lahko neposredno ali posredno identificira, zlasti s pomočjo identifikacijske številke ali enega ali več dejavnikov, značilnih za njeno istovetnost (glej člen 2 uredbe (ES) št. 45/2001). Načeloma za dostop do informacij, ki so na voljo na spletišču Evropskega parlamenta, ne potrebujemo vaših osebnih podatkov. Vseeno bo pri izpolnjevanju obrazcev za nekatere elektronske storitve, kot so prošnja za obisk v Evropskem parlamentu, vložitev peticije ali vprašanje, naslovljeno na oddelek za dopisovanje z državljani, morda potrebno posredovati osebne podatke (npr. ime in priimek, poklic, poštni naslov, elektronski naslov, državljanstvo ali telefonsko številko). Osebo, ki je odgovorna za ravnanje s temi shranjenimi podatki, je mogoče najti v registru ki je na voljo javnosti. Register vodi pooblaščenec za varstvo podatkov.

Glede tega:

Evropski parlament sprejema osebne podatke samo kot nujen ukrep za dosego natančno določenega namena, ki ga za vsako posamezno elektronsko storitev opredeli odgovorna oseba za ravnanje s podatki. Ti podatki se ne uporabljajo za namene, ki niso združljivi z opredeljenim namenom.

Evropski parlament teh podatkov ne bo posredoval tretjim strankam, razen če je to nujno potrebno za doseganje konkretnih namenov, in takrat samo navedenim kategorijam prejemnikov. Evropski parlament vaših podatkov ne bo razkril v namene neposrednega trženja. Poleg tega se obvezuje, da bo sprejel ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje zlorabe teh podatkov

Podatki so lahko shranjeni samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja

TI podatki so lahko pozneje shranjeni za zgodovinske, statistične ali znanstvene namene, ne glede na druge določbe uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000

Vse zadevne osebe imajo pravico, da dostopajo do svojih podatkov in jih po potrebi popravijo. V nekaterih okoliščinah lahko zahtevajo blokiranje obdelave svojih osebnih podatkov kot tudi izbris podatkov, za katere menijo, da so bili obdelani nezakonito. Ugovarjajo lahko tudi obdelavi podatkov zaradi nujnih razlogov

Za izvajanje vaših pravic ali za pridobitev vseh dodatnih informacij se lahko obrnete neposredno na odgovorno osebo za ravnanje s podatki

Posvetujete se lahko tudi s pooblaščencem za varstvo podatkov, ki v vsaki instituciji Skupnosti skrbi za to, da obdelava ne krši pravic in svoboščin zadevnih oseb, za pridobitev mnenja o postopku obdelave, ki vas zadeva ali ki ste ga izvedli sami

Če menite, da so bile pri obdelavi osebnih podatkov kršene vaše pravice, lahko vložite pritožbo evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, ki je neodvisen nadzorni organ. Odločbe nadzornika so lahko predmet tožbe pred Sodiščem Evropskih skupnosti

Spletišče Evropskega parlamenta občasno vključuje povezave do zunanjih spletnih strani. Evropski parlament teh strani ne nadzoruje, zato preverite njihovo politiko glede spoštovanja zasebnosti.

Preberite:

uredbi (ES) št. 45/2001

Vodič o varstvu osebnih podatkov

Avtorske pravice

Vsebina tega spletišča obsega besedilne podatke ter multimedijske elemente, kot so besedila, risbe, grafike, logi, ikone, slike, avdio in video odlomki, fotografije, uporabljeni programi in tehnologija, ki jih ščitijo nacionalni in mednarodni pravni predpisi o pravicah intelektualne lastnine.

Besedilni podatki in multimedijski elementi so izključna lastnina Evropske unije, ki jo predstavlja Evropski parlament in/ali njihovih avtorjev oziroma imetnikov pravic. Imetniki pravic intelektualne lastnine se odrečejo zahtevi po prikazu svojega imena ali kakršne koli druge oznake na elementih, ki jih prispevajo za to spletišče.

Uporabnik se zavezuje, da bo spoštoval pravice intelektualne lastnine, ki pripada Evropski uniji in tretjim strankam, ne glede na pravice in izjeme, ki jih predvidevajo morebitne nujne določbe.

Reprodukcija besedilnih podatkov in multimedijskih elementov, ki pripadajo Evropski uniji (in ki so označeni z besedilom © Evropska unija, [leto] – Vir: Evropski parlament; ali © Evropska unija, [leto] - EP) ali tretjim strankam (oznaka © zunanji vir, [leto]), in za katere si Evropska unija pridržuje pravice do uporabe, je dovoljena samo za nekomercialne namene ob spoštovanju celovitosti reproduciranih elementov ter ob omembi vira. Za reprodukcijo določenih podatkov lahko veljajo drugačni pogoji; v tem primeru podatke spremlja zaznamek, ki natančneje opredeljuje te pogoje.

Poleg tega mora biti pri vsaki delni reprodukciji podatkov ali multimedijskih elementov s spletišča navedena povezava URL na celotno vsebino ali na izvorno stran spletišča.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo ne odstranil ne spremenil omemb pridržanih pravic, ki označujejo avtorja ali vir, ter da ne bo zaobšel tehničnih sredstev za zaščito dokumentov in multimedijskih elementov, kot so prepoved tiskanja ali prenosa ter vidne in nevidne oznake. Vsaka kršitev lahko privede do civilne in kazenske tožbe.

Prevod besedil ali dokumentov v jezike, ki niso uradne jezikovne različice, dostopne na spletišču, je dovoljen, če sta na vidnem mestu navedena vir in naslednje obvestilo, ki naj bo prevedeno v zadevni jezik:
„Prevedeno iz [navedite jezik] izvirnika, ki ga je Evropski parlament objavil na spletišču [navedite URL spletišča]: „© Evropska unija, [leto(a)] - Vir: Evropski parlament“; ali „© Evropska unija, [leto(a)] – EP“, [Ime imetnika avtorskih pravic za prevod] je v celoti odgovoren za prevod v [navedite ciljni jezik].“

Če obstaja dvom o identiteti omenjenih imetnikov ali o pogojih uporabe določenega elementa, se lahko za nadaljnje informacije obrnete na skrbnika spletišča.

Kljub temeljitim raziskavam je mogoče, da Evropskemu parlamentu ni bilo mogoče identificirati določenih avtorjev ali imetnikov pravic za dokumente na spletišču. Če ste eden od teh upravičencev ali če ste identificirali upravičenca, ali v primeru napake z naše strani, vas prosimo, da stopite v stik s skrbnikom spletišča.

Uporaba označb in logotipov Evropskega parlamenta

Označbe europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® & ACT. REACT. IMPACT. ® in logotip Evropskega parlamenta se lahko uporabijo zgolj s predhodnim soglasjem Evropskega parlamenta.

LOmejitev odgovornosti

Spletišče Evropskega parlamenta želi izboljšati javni dostop do informacij o instituciji in o svojih dejavnostih.

Naš cilj je, da so te informacije čim bolj celovite, pravočasne in točne. Čim bo Evropski parlament obveščen o morebitnih napakah, bo te poskušal čimprej odpraviti. Parlament prevzema odgovornost samo za škodo, nastalo zaradi njegovih napak, pod pogoji, določenimi v zadnjem odstavku spodaj.

Informacije na tem spletišču so splošnega značaja in se kot take ne nanašajo na izpolnjevanje konkretnih potreb. To niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete konkretne nasvete, vam priporočamo, da se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Nekatere informacije, vključno s pretolmačenimi govori, pa tudi dokumenti, ki so na voljo na tem spletišču, niso ne natančne reprodukcije uradnih besedil ne natančni zapisniki parlamentarnih razprav. Uradna besedila, objavljena v Uradnem listu Evropske unije, so edina verodostojna. Če obstajajo razlike med elektronsko različico in natisnjenim besedilom, je edino verodostojno uradno besedilo, ki je objavljeno v papirnati izdaji Uradnega lista Evropske unije. Prav tako je verodostojen le govor v izvirniku ali njegov pregledani prevod.

Evropski parlament ne prevzema odgovornosti za posredno ali neposredno škodo, ki jo povzroči uporaba tega spletišča. Storili bomo vse, da bomo čim bolj omejili motnje zaradi tehničnih napak. Nekaterih podatkov oziroma informacij na spletišču namreč ni mogoče ustvariti ali strukturirati v datotekah ali formatih, ki bi bili brez napak. V tem primeru vam ne moremo zagotoviti, da storitev zaradi teh težav ne bo prekinjena ali motena na kakšen drug način. Evropski parlament zavrača tudi vsakršno odgovornost v primeru motenega prenosa podatkov zaradi različnih internetnih omrežij ali zaradi nezdružljivosti uporabnikovega brskalnika.

Evropski parlament ne more zagotoviti zanesljivosti ali aktualnosti informacij na tem spletišču, ki prihajajo iz zunanjih virov. Informacije na spletišču včasih prihajajo z zunanjih spletnih strani, ki so izven nadzora služb Evropskega parlamenta in za katere Evropski parlament ne more prevzeti nikakršne odgovornosti.

Izjava o omejitvi odgovornosti ne omejuje odgovornosti Evropskega parlamenta, ki izhaja iz člena 340 PDEU.