Back to top

PUBLIKATIONER

Europeiska historiens hus vill sprida kunskap om Europas historia och locka till en offentlig diskussion om det förflutnas fortsatta närvaro i dagens värld.

Med hjälp av våra publikationer kan besökarna få en inblick i museets verksamhet, filosofi och innehåll i stort. Detta gör att museiupplevelsen utsträcks till både före och efter själva besöket i historiehuset.

I det här avsnittet kan du bekanta dig med den permanenta utställningens grunder utgående från centrala utvecklingsförlopp i den europeiska historien. Särskilt viktiga inslag i utställningen förklaras med hjälp av detaljerade beskrivningar och vetenskapliga framställningar. 

Vi erbjuder även en rad olika artiklar som bidrar till debatter och analyser i ämnen med anknytning till Europeiska historiens hus.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Visar 1 – 12 av 13 träffar
Red and white academic journal cover

Den här artikeln bidrar till den pågående diskussionen om bästa praxis när det gäller att samla in material som är relevant för dagens samhälle och dokumentera historien vartefter den blir till.Läs mer

Book cover Hans-Gert Pottering

Den omfattande biografin Ein europäisches Gewissen (Ett europeiskt medvetande), skriven av Michael Gehler och Marcus Gonschor och med förord av Donald Tusk, har sinne för de små detaljerna och målar ett utmärkt porträtt av Hans-Gert Pöttering, Europaparlamentets tidigare talman och initiativtagare till projektet Europeiska historiens hus.Läs mer

Vilken plats har antiken på Europeiska historiens hus? Den här artikeln analyserar synen på antiken på Europeiska historiens hus, ett museum för europeisk historia skapat av Europaparlamentet och beläget i Bryssel. Författare är en av kuratorerna som sedan projektet drogs igång 2011 har arbetat med att utveckla museets innehåll och kommunicera det utåt.Läs mer

Cover of Bien Symboliques journal

Europeiska historiens hus är ett museum för europeisk historia, som kommit till och drivs i Europaparlamentets regi och som öppnade i Bryssel i maj 2017. Vilka är utmaningarna för denna speciella museiinstitution?Läs mer

Making HIstories cover - colonial images

Den 4 maj 2017 slog Europeiska historiens hus upp sina portar för allmänheten mitt i Bryssels EU‑kvarter. Mycket har redan skrivits för att ge en bild av detta museum tillägnat Europas historia och alla utmaningar det har mött och fortfarande möter. Men ingenting har hittills publicerats om hur museet uppfattas av de 493 722 besökare som har passerat vändkorsen sedan...Läs mer

People walking past rememberance names

Europeiska historiens hus öppnade i Bryssel 2017. Det tar ett transnationellt grepp på Europas historia, och i dess narrativ presenteras första världskriget som en konflikt som förändrade den efterföljande europeiska historien och som utgör ett grundelement i det europeiska minnet – om än med många olika infallsvinklar. Europeiska historiens hus försöker förmedla de djupa och varaktiga återverkningarna genom en...Läs mer

I takt med att Europaparlamentet fått alltmer att säga till om under de senaste årtiondena har livet inom institutionen präglats av tilltagande komplexitet och en strävan efter större legitimitet. Här har informationshanteringen varit viktig, och den har verkat i båda riktningarna: å ena sidan utskottspecialisering, å andra sidan alltmer kontakter med allmänheten. Detta är ett led i Europaparlamentets försök att...Läs mer

Cover of Museums and Identity ICOM publication

Ett ”utvidgat” museum – så skulle man kunna kalla Europeiska historiens hus av flera skäl. Den här artikeln diskuterar tre huvudidéer kring temat. För det första, hur kan museets europeiska karaktär beskrivas? För det andra, hur är museet förankrat i rummet, både i sitt lokala landskap och i ett vidare europeiskt rum? För det tredje, hur rekontextualiseras det europeiska kulturarvet...Läs mer

Cover image man holding child on shoulders looking at statue

Europeiska historiens hus är ett initiativ av Europaparlamentet och invigdes i Bryssel den 4 maj 2017. Det är ett nutidsmuseum tänkt som ”en plats för minnet och för framtiden” och avsett för en bred publik.Läs mer

Front cover European Commemoration book

I sin artikel går historiehusets chefskurator Andrea Mork igenom den teoretiska grunden, de bärande idéerna och de viktigaste historiska budskapen för det nya museets permanenta utställning. Läs mer

Front cover European Consciousness book

Taja Vovk van Gaal, akademisk projektledare på Europeiska historiens hus, bidrar till denna bok med ett kapitel om hur museet har kommit till stånd.Läs mer

Autobiography cover Hans-Gert Pöttering

Denna självbiografi av Hans-Gert Pöttering, Europaparlamentets tidigare talman och initiativtagare till projektet Europeiska historiens hus, har nu för första gången kommit ut på engelska. Det är både en personlig berättelse och en skildring av Europas resa ut ur andra världskrigets kaos och hat och efterkrigstidens uppdelning mellan öst och väst.Läs mer

Pages